Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών: «Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα (Φέρουσα ικανότητα)» με Συνοπτικό Διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΕΛΙΚ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΦΕΡΟΥΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV οικονομική προσφορά

ΤΕΥΔ_Φέρουσα ικανότητα