Θεσμικό πλαίσιο

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Προστατευόμενη Περιοχή Λίμνης Παμβώτιδας περιλαμβάνει:

τις Κοινοτικές Οδηγίες:

 • 92/43/ΕΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
 • 2009/147/ΕΚ «περί της διατήρησης των άγριων πτηνών»

τους Νόμους:

 • 4519/20.02.2018 «Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις»
 • 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 • 3010/2002(ΦΕΚ 91/Α/02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. ΚΑΙ 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
 • 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
 • 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
 • 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»
 • 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ»
 • 2205/1994 «Κύρωση της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές»
 • νόμος 4685.2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

τα Προεδρικά Διατάγματα

 • το σχέδιο Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας, και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης».
 • το ΠΔ. (ΦΕΚ 297 /Δ/1989) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννιτών και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)».
 • το ΠΔ. (ΦΕΚ 389 /Δ/1993) Τροποποίηση του από 5.5.1989 Π.Δ/τος (Δ΄297) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Ιωαννιτών και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσικά, Περάματος, Κρύας, Κρανούλας, Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου, Ροδοτοπίου, Ζωοδόχου, Βουνοπλαγιάς, Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Πεδινής, Μπάφρας, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Καστρίτσας, Λογγάδων, Αμφιθέας, Λιγκιάδων και Αγίου Ιωάννη (Ν. Ιωαννίνων)»

τις Κοινές Υπουργικές αποφάσεις

 • ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»
 • ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/10 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.»
 • ΚΥΑ 135074/5193/2002 (ΦΕΚ 1531 /Β/2002) Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
 • ΚΥΑ 33318/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
 • ΚΥΑ 14849/853/Ε103/08 (ΦΕΚ 645 /Β/2008) Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ’ αριθμ.29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

τις Υπουργικές Αποφάσεις:

 • Υ.Ο.Δ.Δ./ ΑΡ.ΦΥΛ. 6 / 09.01.19 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
 • ΥΑ 50072/ΦΕΚ 1905 Β’ /22.12.03, ΥΑ 50075/ΦΕΚ 1905 Β’ /22.12.03 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων.
 • ΥΑ 10579/ΦΕΚ 504 Β’ /5.3.04 Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
 • ΥΑ 51724/ΦΕΚ 1879 Β’ /20.12.04 Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
 • ΥΑ 29388/ΦΕΚ 1144 Β’/29.07.10 Τροποποίηση της 50072 /10.12.2003 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο