Κοινωνία της Πληροφορίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας από το 2004 έως το 2006 μέσα από την  «Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΠΕΠ Ηπείρου (2000-2006) πραγματοποίησε το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυούς συστήματος τηλεματικής για την προστασία – διαχείριση και ανάδειξη του υδρολογικού οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας» με σκοπό να συμβάλλει στη διαχείριση του οικοσυστήματος της  Λίμνης Παμβώτιδας παρέχοντας σταθερή και μακροχρόνια παρακολούθηση των παραμέτρων της λίμνης, αλλά και των ειδών και τύπων οικοτόπων

Το προτεινόμενο έργο αποτέλεσε έναυσμα για την μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της περιβ/κής διαχείρισης καθώς επίσης και την επέκταση και βελτίωση παρόμοιων εφαρμογών.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου περιλάμβανε:

1.Ανάπτυξη συστήματος GIS για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας

2.Εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης σε 4 επιλεγμένες θέσεις.

3.Ανάπτυξη βάσης δεδομένων η οποία θα συλλέγει πληροφορίες από το σύστημα GIS και από τους τηλεμετρικούς σταθμούς.

4.Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος παρακολούθησης μετρήσεων.

5.Ανάπτυξη πύλης διαδικτύου/Internet Corners.

Μετάβαση στο περιεχόμενο