Ήπειρος 2014-2020

Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας

Ηπειρος 2014 - 2020
Τίτλος Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας
Φορέας Υλοποίησης Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Προϋπολογισμός 99.93,83 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Περιγραφή Η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων που έχουν στόχο την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης και τη σταδιακή αποκατάσταση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της.
Στόχοι -Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και διαχείριση ιχθυοπληθυσμών της λίμνης
-Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών της Προστατευόμενης Περιοχής
Αποτελέσματα – Η ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων και διαδικασιών – Η εφαρμογή μέτρων που θα έχουν ως στόχο τη μείωση των ευτροφικών συνθηκών εντός της λίμνης Παμβώτιδας – Η ανάπτυξη διαχειριστικών μέτρων για την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της λίμνης
– Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο