Γενικά για τον τ. Φορέα

Τέως Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Οι προστατευόμενες περιοχές αποτελούν ανεκτίμητη φυσική κληρονομιά. Η προστασία και ανάδειξή τους είναι μείζονος σημασίας. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία για τους οικοτόπους 92/43 και προχώρησε στον καθορισμό των περιοχών NATURA 2000.

Στην Ελλάδα ως περιοχές Natura έχουν οριστεί περίπου 400 περιοχές, μεταξύ αυτών και η λίμνη των Ιωαννίνων. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν συσταθεί 27 Φορείς Διαχείρισης που διαχειρίζονται αντίστοιχες προστατευόμενες περιοχές.

O Φορέας ∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ιδρύθηκε µε βάση τους Ν.1650/86, 3044/99, ορίσθηκε το ∆.Σ το οποίο απαρτίζεται από 9 μέλη µε Κ.Υ.Α (135074/5193/Αρ. φύλλου 1531/9/12/2002), και συγκροτήθηκε σε σώμα τον Ιανουάριο του 2003. Είναι Ν.Π.Ι.∆ , κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕKA.

Σκοπός της ίδρυσής του είναι η διαφύλαξη της φυσικού οικοσυστήματος, η αποκατάσταση και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της Παμβώτιδας με παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον και υιοθετούν την αρχή της αειφορίας. Ο συνδυασμός της προστασίας της φύσης και η παράλληλη ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποτελεί τον στόχο και ταυτόχρονα πρόκληση για τον Φορέα Διαχείρισης. Η συμβολή και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι απαραίτητη και καθοριστική για την επιτυχία του στόχου.

Στόχοι του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Σύμφωνα µε το Νόμο 1650/86, σκοπός του Φ.∆. Λίμνης Παμβώτιδας είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 (του ίδιου νόμου).

Συγκεκριμένα, στόχοι του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είναι η προστασία και διαχείριση :

Των βιοτόπων των προστατευοµένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της Λίμνης Παμβώτιδας.

Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας και πανίδας στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του.

Η αποκατάσταση του διαταραγμένου υδρολογικού ισοζυγίου της Παμβώτιδας.

Η βελτίωση των κριτηρίων ποιότητας των νερών της.

Η προστασία της από την ρύπανση και μόλυνση.

Η προστασία της από κάθε είδος παρεμβάσεων που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα.

Η προστασία και διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων.

Η ανάδειξη της Λίμνης Παμβώτιδας και της ευρύτερης περιοχής.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο