ΥΜΕΠΕΡΑΑ


Τίτλος
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων

Φορέας Υλοποίησης

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Προϋπολογισμός

942.138,62 €

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιγραφή

Η πράξη αφορά σε υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ), σύμφωνα με τον Ν. 4519/2018. Οι Δράσεις θα υλοποιηθούν σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (Π.Ε):

ΠΕ1 Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΛΠΙ /Επιστημονική Τεκμηρίωση, ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών, ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΠΙ.

Στόχοι

Η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ). Συγκεκριμένα οι δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Αποτελέσματα

ΠΕ1.: Έκδοση έντυπου υλικού και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, ενημέρωση Φορέων / Κοινού μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων ημερίδων, τηλεοπτικών σποτ, υλικού

ΠΕ2.: Πρόγραμμα συναντήσεων, φωτογραφικό υλικό, απολογισμός δράσεων, πρακτικά και δελτία, πιστοποιημένο σύστημα τηλεδιάσκεψης, συμμετοχή σε διεθνή ή εθνικά δίκτυα σχετικών με τις αρμοδιότητες του ΦΔΠΠ, τακτικές συναντήσεις με συναρμόδιους Φορείς/Οργανισμούς, δημιουργία βάσεων δεδομένων για την προστατευόμενη περιοχή και τις γνωμοδοτήσεις του Φ.Δ.Λ.Π.Ι νέων ή/και υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης του

ΠΕ3: Εκθέσεις παρακολουθήσεων ειδών / οικοτόπων, εκθέσεις αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση δειγμάτων, αξιολόγηση, Χωρική και περιγραφική βάση δεδομένων καταγραφής των ειδών, Τεκμηρίωση διαχείρισης του υδάτινου ισοζυγίου της λίμνης, Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα, Δημιουργία Βιβλιογραφικής Βάσης Δεδομένων των ειδών, Αναφορές εργασιών πεδίου – δειγματοληψιών, Προμήθεια εξοπλισμού δακτυλιώσεων, Έκθεση εκτίμησης της κατανομής και της ποιότητας του ενδιαιτήματος και τεκμηριωμένη πρόταση διαχειριστικών μέτρων για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των ειδών κ.ά.

ΠΕ4: Εκθέσεις εφαρμογής – υλοποίησης Διαχειριστικών Δράσεων – εκτίμηση αποτελεσμάτων, Προμήθεια εξοπλισμού – υλικών διαχειριστικών δράσεων, Σχέδιο – Οδηγός επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ειδών, αποτελέσματα παρακολούθησης μετά την εφαρμογή των διαχειριστικών δράσεων, Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών –καταφυγίων, Προσδιορισμός μέτρων για την ενίσχυση-αποκατάσταση επιλεγμένων τύπων οικοτόπων Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού και Παραγωγή υλικού ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο