Δελτίο τύπου: «Και όμως η Τσίμα δεν έχει εξαφανιστεί από τη Λίμνη Παμβώτιδα»

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου και υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και επαγγελματίες ψαράδες της περιοχής (Λάππας Κωνσταντίνος, Λάππας Ευάγγελος), στη λίμνη Παμβώτιδα εντοπίστηκε μετά από πολλά χρόνια ξανά η τσίμα (Pelasgus epiroticus), ένα είδος ψαριού που μέχρι σήμερα πιθανολογούνταν ότι είχε εξαφανιστεί από τη λίμνη.

H λίμνη Παμβώτιδα έχει υποστεί και εξακολουθεί να υφίσταται πλήθος παρεμβάσεων, που υποβάθμισαν την οικολογική της αξία. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες από το παρελθόν έως σήμερα ασκούν πιέσεις με αρνητικές συνέπειες στους φυσικούς οικοτόπους της λίμνης Παμβώτιδας κατά συνέπεια και στη χλωρίδα και πανίδα της. Η έντονη διαταραχή των τροφικών σχέσεων του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας,  έχει προκαλέσει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η αύξηση των πληθυσμών των κυανοβακτηρίων, η αλλοίωση των πληθυσμών των υδρόβιων οργανισμών και όπως τουλάχιστον θεωρείτο μέχρι σήμερα, η εξαφάνιση της ηπειρώτικης τσίμας από τη λίμνη.

Με σκοπό τη μείωση του ευτροφικών συνθηκών που σχεδόν κάθε χρόνο παρατηρούνται στη λίμνη, ο ΦΔΛΠΙ υλοποιεί πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου, το οποίο αφορά δύο έργα, αφενός την παρακολούθηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας και αφετέρου δράσεις και μέτρα ενίσχυσης των πληθυσμών του είδους της τσίμας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΦΔΛΠI έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Καθηγητή κ. Ιωάννη Λεονάρδο) με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και των     μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση των πληθυσμών της Τσίμας στη λίμνη Παμβώτιδα.

Το έργο προβλέπει:

  1. Την αναζήτηση της Τσίμας στη λίμνη Παμβώτιδα αλλά και σε άλλους βιότοπους της ευρύτερης περιοχής.
  2. Την εκτίμηση της κατάστασης των πληθυσμών του είδους και τη διερεύνηση των κινδύνων που το απειλούν.
  3. Την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ενίσχυσης των πληθυσμών του είδους στα υφιστάμενα ενδιαιτήματά του και επανεισαγωγής του σε  οικοσυστήματα από τα οποία πλέον έχει εξαφανιστεί.

Σε πείσμα των καιρών η ανέλπιστη εύρεση της τσίμας δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ακόμη υπάρχουν δυνατότητες αναστροφής της υποβάθμισης της οικολογικής αξίας της λίμνης Παμβώτιδας, αρκεί να υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο