Νέα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και Η/Υ του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και Η/Υ  του Φ.Δ.Λ.Π.Ι.» (Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΥ ΑΔΑΜ ΨΕΥΘ46Ψ8ΒΛ-ΗΨΜ_περίληψη διακήρυξης 4782-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4782-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΕΕΕΣ 4782-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περίληψη Διακήρυξη Προμήθειας ορθη Διευκρινίσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΑΔΑΜ 21PROC009123724 2021-08-27 4782-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙI-–-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-–ΠΙΝΑΚΕΣ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΟΡΘΗ 4782-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-IV-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΟΡΘΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ» της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ.1_LEADER_CLLD ΔΔ115_Παράρτημα i – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ_Υπ. 1_LEADER_CLLD ΔΔ115_Παράρτημα ii – …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Υπ. 1_LEADER_CLLD Διαβάστε Περισσότερα »

Μετάβαση στο περιεχόμενο